Supreme Dan Refiner of Realms
Supreme Dan Refiner of Realms

Supreme Dan Refiner of Realms

Author:
1770Chapters 41.6KViews 64Bookmarked Ongoing Status

Genres

Supreme Dan Refiner of Realms novel is a popular light novel covering Fantasy, Action genres. Written by the author Misty_Ellaine. 1770 chapters have been translated and translation of other chapters are in progress.

Summary

Dahil sa kanyang natatanging tadhana, madaming nakasalamuha si Jeter Lee na mga Diyosa at ng Demoness kung saan ay natanggap ang kanilang walang kapantay na pamana, mga divine pulse, ultimate martial arts, at transendent alchemy techniques, na nagbigay sa kanya ng magandang paglalakbay sa mundo ng cultivation.Ito ay kuwento ng paglalakbay ng isang natatanging alchemist tungo sa rurok ng pag gawa ng mga mahimalang mga pills o dan.

If you find any errors (non-standard content, ads redirect, broken links, etc..), Please let us know so we can fix it as soon as possible.

Report
Do you like this site? Donate here:
Your donations will go towards maintaining / hosting the site!